Обучителен пакет относно престъпленията срещу дивата природа за правоприлагащите органи

Повишаването на осведомеността, знанията и капацитета на специалистите по престъпления срещу дивата природа е една от целите на проекта LIFE SWiPE. Като част от тези усилия е разработен цялостен обучителен пакет относно престъпленията срещу дивата природа, който е достъпен за обществено ползване.

Липсата на осведоменост за мащаба и въздействието им, съчетана с липсата на специализирани познания по всички нива на правоприлагащата верига, са ключови пречки пред ефективните действия за намаляване на тези престъпления. Това беше посочено в няколко официални доклада: например, оценка на Европейската комисия от 2019/2020 г. относно прилагането на Директивата за престъпленията срещу околната среда (която в момента се преразглежда) идентифицира „липса на специализация и обучение на правоприлагащите органи, включително прокуратурата и съдебната система“ като един от основните недостатъци, които пречат на наказателното екологично право да бъде ефективно.

Обучителният пакет на LIFE SWiPE, насочен към специалисти по престъпления срещу дивата природа, е разработен от Eurac Research и се състои от 5 модула:

Модул 1: Международна и  европейска законодателна рамка, свързана с престъпленията срещу дивата природа

Модул 2: Екологични последствия от престъпленията срещу дивата природа

Модул 3: Разследване на престъпления срещу природата: преглед на европейските структури, междуинституционално сътрудничество и методи на разследване

Модул 4: Предотвратяване на престъпления срещу дивата природа:

Подход, основан на проучвания на конкретни случаи.

Подмодул 4а: Предотвратяване на престъпления срещу дивата природа: незаконно тровене

Модул 5: Анализ на правоприлагането: Недостатъци и предизвикателства

Моля, обърнете внимание, че ако използвате този документ в дейност извън проекта SWiPE, трябва да споменете, че изготвянето на материала е финансирано от Програма LIFE на Европейския съюз в рамките на проекта SWiPE.

За повече информация, моля, свържете се с WWF България