Vzdelávacie materiály o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch

Jedným z cieľov projektu SWiPE je zvyšovanie povedomia, znalostí a kapacít odborníkov v oblasti trestnej činnosti súvisiacej s voľne žijúcimi druhmi. Za týmto účelom bol vypracovaný balík školiacich materiálov o tejto nelegálnej činnosti. 

Nedostatočné povedomie o rozsahu a vplyve trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách spolu s nedostatkom špecializovaných vedomostí na všetkých úrovniach reťazca presadzovania práva sú hlavnými prekážkami účinných opatrení na elimináciu tejto trestnej činnosti. Na túto skutočnosť poukázalo  niekoľko správ, medzi iným aj Hodnotenie Európskej komisie z rokov 2019/2020 o implementácii Smernice o trestných činoch proti životnému prostrediu, ktorá je momentálne v procese revízie. V nej sa uvádza, že ” jedným z hlavných nedostatkov, ktoré bránia účinnému vymáhaniu práva v oblasti životného prostredia je nedostatočná špecializácia a odborná príprava orgánov presadzovania práva vrátane prokuratúry a súdnictva“.


Balík materiálov vypracovali odborníci z Eurac Research. Pozostáva z 5 modulov v anglickom jazyku: 

Modul 1: Legislatívny rámec EÚ a Medzinárodný legislatívny rámec

Modul 2: Ekologický efekt trestných činov proti voľne žijúcim druhom

Modul 3: Stíhanie trestných činov proti voľne žijúcim druhom

Modul 4: Prevencia trestných činov proti voľne žijúcim druhom – prístup založený na prípadových štúdiách

Modul 5: Analýza vymáhania práva, nedostatky a spoločné výzvy


Pri použití materiálov mimo projektu SWiPE, je potrebné uviesť odkaz na projekt a informáciu o financovaní z programu Európskej únie LIFE.

 Vybrané časti materiálov boli preložené do slovenčiny:

Modul 1: Legislatívny rámec EÚ a Medzinárodný legislatívny rámec

Modul 3: Stíhanie trestných činov proti voľne žijúcim druhom

 Pre potreby projektu na Slovensku boli vytvorené ďalšie 2 prezentácie:

Trestné činy a priestupky proti voľne žijúcim druhom

Protiprávna činnosť zameraná na chránené druhy (wildlife crime) – Výstupy národnej správy